Algemene voorwaarden

Toepassing
1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten
2. Onze offertes blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel  misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Uitvoering van de werken
4. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan wordt verwittigd ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd van 25 euro per dag voor gederfde winst. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
5. De klant vertrouwd zijn goederen aan de aannemer toe, zonder hem verantwoordelijk te stellen voor eventuele, kleine, transportschade, tenzij er bewezen nalatigheid kan worden vastgesteld. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten zullen worden aangerekend.
6. Na levering van de goederen gaat het risico over op de klant.
7. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
8. Ophalingen en leveringen gebeuren vanaf en tot de eerste drempel op het gelijkvloers. De klant dient er zelf voor te zorgen dat de goederen makkelijk kunnen worden opgehaald en geleverd.
9. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten zullen worden aangerekend.
10. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
11. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat er binnen de 5 dagen na de levering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
12. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant versterkte waarborgen.
13. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of de plaatsing bestonden moeten binnen de 5 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
14. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
15. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
16. Na uitvoering van de werken ter plaatse zal de werf zo goed mogelijk opgeruimd en schoon gemaakt worden. Het blijft echter wel mogelijk dat er straalmiddel of andere resten, nadien, nog in beperkte hoeveelheid gevonden kan worden. Dit geeft de klant geen recht op enige schadeloosstelling.
De waarborg dekt evenwel niet:
–  het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
– de schade veroorzaakt door overmacht;
– een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
– vorst- of vochtschade.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen
17. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs, indien de overeenkomst zonder reden en/of overleg door de klant wordt verbroken binnen de 30 dagen voor de afgesproken uitvoeringsdatum. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.
18. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zicht het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald,  zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in 17.
19. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 2 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.
20. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
21. De klant heeft het recht steeds de vorderingen te komen bekijken en vragen te stellen, dit liefst door een afspraak te maken. Wijzigingen aan reeds aangebrachte kleuren zijn niet mogelijk.

Betaling
22. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.
23. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen onmiddellijk betaalbaar op de zetel van de aannemer.
24. Al onze facturen kunnen via bankcontact, kredietkaart (+2%), overschrijving (vooraf) of cash (max €3000) betaald worden.

Bevoegdheid
25. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de aannemer.
26. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

GDPR
27. Alle door ons verzamelde gegevens zullen uitsluitend door De Groof Delanghe bvba worden gebruikt. Deze gegevens kunnen, enkel door ons, worden gebruikt voor toekomstige communicatie of publiciteit.